MEGA DAYA แต่งตั้ง Mr. Joe Chou เป็นผู้จัดการฝ่ายส่งออกต่ายประเทศดูแลพื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศไต้หวัน


CGA Co., Ltd. 是一家生產製造並擁有MEGADAYA燃油添加劑的廠商, 正式聘任Mr. Joe Chou為中國地區及台灣地區的外銷經理, 時間自2020年7月1日起หัวเชื้อน้ำมันเมกะดายา