คุณธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหารเมกะดายา เข้าพบ ผู้บริหารพีที

คุณธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหารเมกะดายา ได้เข้าพบ คุณอธิสิน สืบสายอ่อน และคุณนภดล กิจศรีนภดล ผู้บริหารพีที(PT Group)