THAILAND TRUST MARK CEREMONY 2017

คุณธนกฤต คุปกาญจนา ผู้บริหาร บริษัท ซีจีเอ จำกัด ได้ขึ้นรับประกาศนียบัตร เครื่องหมาย Thailand Trust Mark 2017
ในงาน THAILAND TRUST MARK CEREMONY 2017 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย